Privacyverklaring

NV ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT (hierna « ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT ») vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring grondig te lezen.

Door je in te schrijven op de nieuwsbrief van WWW.WINKELPARKN60.BE of door deel te nemen aan een actie van WWW.WINKELPARKN60.BE, kan ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT je persoonsgegevens ter beschikking krijgen, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, zullen we enkel persoonsgegevens verwerken indien voldaan wordt aan ouderlijke toestemming. Indien wij kennis krijgen dat persoonsgegevens verzameld werden van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen wij de nodige stappen zetten om ouderlijke toestemming te bekomen. Zonder ouderlijke toestemming zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.

Van zodra wij deze Privacyverklaring wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via de Website. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden de nieuwe en dus meest recente versie van deze Privacyverklaring te aanvaarden.

ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via onze partner Wisely via hello@wearewisely.com.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 24/07/2019

 

WAT BETEKENT “VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS”?

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, …

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een naam, adres, locatie, … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

NV ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT, Gentse Steenweg 150/1. 2, 9300 Aalst, met ondernemingsnummer 0456.045.597 treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens, met technische hulp van de verwerker Wisely BVBA, Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk, met ondernemingsnummer BE 0690.665.041 en e-mail adres hello@wearewisely.com

De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot Wisely via hello@wearewisely.com.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT VERWERKT?

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN BIJ HET DEELNEMEN AAN EEN WEDSTRIJD, TOMBOLA OF ANDERE MARKETINGACTIE VAN WWW.WINKELPARKN60.BE

Geregeld worden er wedstrijden of tombola’s georganiseerd door ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT of waarbij Wisely ondersteuning biedt aan ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT. Bij het deelnemen aan deze wedstrijden of tombola’s worden

persoonsgegevens van deelnemers en winnaar(s) verwerkt met als doel contact op te nemen met de winnaar(s) waarbij we hun prijs kunnen bezorgen alsook om de winnaar(s) te kunnen publiceren op sociale media of website van WWW.WINKELPARKN60.BE. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN BIJ HET INSCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF.

Bij het optioneel inschrijven voor de nieuwsbrief op de website worden persoonlijke identificatiegegevens van de aanvrager verwerkt. Bij iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen, mocht er geen interesse meer zijn in de nieuwsbrief.

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN BIJ HET VRAGEN NAAR INLICHTINGEN VIA HELLO@WEAREWISELY.COM OF VIA SOCIALE MEDIA.

Indien u al of niet een gebruiker bent, en u vraagt naar inlichtingen via sociale media kanalen (zoals Facebook of Twitter) of via hello@wearewisely of telefonisch via de helpdesk, verwerken we persoonlijke gegevens zoals je voornaam, naam, telefoonnummer enkel en alleen met als doel een antwoord te kunnen bieden op de vraag. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT om zo een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden. Indien het antwoord via mail verloopt, zullen hier persoonlijke mails gebruikt worden. Uitschrijven is hier niet mogelijk.

 

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT maakt gebruik van Google Analytics binnen de Website. ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT te weten hoe de website gebruikt worden en kan ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT deze verbeteren.

 

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Het is mogelijk dat de hierboven vermelde persoonsgegevens verwerkt worden door verschillende instanties. Hierbij een overzicht:

ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT: ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT kan je gegevens verwerken.

VERWERKERS zoals Wisely: ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT doet een beroep op externe verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools, organiseren van wedstrijden,,… Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

ANDERE: Aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat je de gebruiksvoorwaarden van onze website hebt overtreden of indien wij onze Privacyverklaring wensen te handhaven.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners van ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT.

 

WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

 

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

 

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

 

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

 

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar hello@wearewisely.com . ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT, via haar partner Wisely, heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT of Wisely je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT een redelijke vergoeding aanrekenen of kan ACTIVE BELGIAN LAND INVESTMENT het verzoek weigeren.

WELKE RECHTEN KAN IK UITOEFENEN?

  • RECHT OP INZAGE: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je

verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van

persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je

persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en –

wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch

verwerken van persoonsgegevens.

  • RECHT OP RECTIFICATIE: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te

verbeteren.

  • RECHT OP GEGEVENSWISSING: Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te

wissen.

  • RECHT OP TERUGTREKKEN VAN TOESTEMMING: Indien de verwerking van een

persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als

gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

  • RECHT OP BEZWAAR: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking

van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op

algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. U heeft ook het recht bezwaar

te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor

marketingdoeleinden. Dat is momenteel mogelijk door een opt-out uit te voeren

(via de link onderaan elke nieuwsbrief).

 

WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE BESLUITVORMING?

Er wordt niet aan automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering gedaan.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.