Wedstrijdreglement Personal styling

1. Partijen – definities – aanvaarding van dit wedstrijdreglement

Wisely BVBA, met exploitatiezetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk, en met ondernemingsnummer BE 0690.665.041 (de “Organisator”) organiseert een wedstrijd voor de klanten van Winkelpark N60 (de “Wedstrijd”).

Door zijn deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk en in zijn totaliteit dit reglement, de mogelijkheid dat het wedstrijdreglement zo nodig eenzijdig op elk moment door de Organisator kan worden gewijzigd, evenals elke beslissing die de Organisator betreffende de Wedstrijd neemt (hierna het “Reglement”).

 

2. Deelname aan de Wedstrijd

De Wedstrijd start op maandag 28 oktober om 12u00 en eindigt op zondag 10 november om 23u59.

De Wedstrijd is toegankelijk via de website van Winkelpark N60 en de deelname is gratis.

De deelnemers aan de Wedstrijd (hierna de “Deelnemer(s)” genoemd) worden gevraagd om (1) de wedstrijdvraag te beantwoorden, (2) de schiftingsvraag te beantwoorden en (3) hun gegevens achter te laten.

Het winnen van een prijs is echter enkel mogelijk wanneer de Deelnemer (1) het juiste antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag en (2) zijn/haar gegevens heeft ingevoerd in het systeem. Indien meerdere deelnemers correct hebben geantwoord op de kennisvraag, zal/zullen de winnaar(s) bepaald worden bepaald worden o.b.v. de schiftingsvraag.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de Wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht op maandag 2 december via het opgegeven e-mailadres.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gedeelde informatie. De Organisator kan niet worden gedwongen om extra gegevens over de deelnemer te bekomen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de verstrekte informatie onjuist of verouderd is op het moment van de loting. Indien de winnaar niet of niet gemakkelijk door de Organisator kan gecontacteerd worden (zoals bij gebrek aan een e-mailadres en/of gsm nummer en/of postadres), zal deze uitgesloten worden van de Wedstrijd. De Organisator zal onafhankelijk over deze uitsluiting beslissen zonder enig recht op beroep.

 

3. Personen die niet kunnen deelnemen aan de Wedstrijd

Het Personeel van de Organisator, van Meubelweelde en NV Active Belgian land INVestment, de handelaars van Winkelpark N60, eigen personeel, de echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende partner en familie in de eerste graad die onder hetzelfde dak verblijven worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.

 

4. Privacy

De Organisator vindt de bescherming van privacy en van persoonlijke data zeer belangrijk. Daarom streeft zij ernaar persoonsgegevens van elke Deelnemer op een wettelijke en transparante manier te verwerken en willen ze de Deelnemer in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De Organisator is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens en treedt op als verwerker.

Bij deelname aan de Wedstrijd worden volgende persoonsgegevens van de Deelnemer opgevraagd en verwerkt: voornaam, familienaam, e-mailadres en postcode.

De Deelnemer gaat akkoord dat bovenstaande persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor de volgende doeleinden:

  • De organisatie en het verloop van de Wedstrijd (inclusief het contacteren van de winnaar);
  • Bij winst in de Wedstrijd, geeft de Deelnemer de toestemming om bovenstaande persoonsgegevens te gebruiken om de actie te promoten, bijvoorbeeld door deze te publiceren in kranten en tijdschriften, op websites en andere media die de Organisator vrij kan kiezen.
  • Om nieuwsbrieven te versturen (enkel als de Deelnemer de optin hiervoor heeft aangevinkt.

(Meer informatie zie privacyverklaring.)

 

5. Bedrog

In geval van (poging tot) misbruik, bedrog of manipulatie van de Wedstrijd, onder welke vorm ook, kan een deelnemer van de Wedstrijd worden uitgesloten. De Organisator zal over deze uitsluiting beslissen zonder enig recht op beroep.

 

6. Prijs

De Prijzenpot bestaat uit een personal styling met € 150 shopbudget

Inhoud pakket: personal styling met € 150 shopbudget dat gebruikt kan worden tijdens de sessie in volgende winkels op winkelpark N60: JBC, Cassis/Paprika, Pronti, Lola & Liza, Torfs, Brantano & ZEB. De personal styling gaat door op zaterdag 7 december, van 10 uur tot 13 uur. Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn, wordt een nieuwe winnaar aangeduid.

De prijs van de Wedstrijd zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.

De Organisator heeft het recht op een product te vervangen tegen een gelijkwaardig product van dezelfde waarde (met name wanneer het product niet meer voorhanden is).

De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij niet binnen 5 dagen na het opvragen door de Organisator zijn contactgegevens/adres doorgeeft en (indien van toepassing) hij zijn prijs niet binnen de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.

 

7. Wijzigingen van het Reglement of de Wedstrijd

De Organisator heeft het recht om eenzijdig wijzigingen en toevoegingen aan te brengen aan het Reglement (met name op basis van de noden of de problemen die in tussentijd zijn opgetreden).

De Organisator kan beslissen om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te schrappen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen.

 

8. Beperking van aansprakelijkheid

De Organisator is niet verantwoordelijk voor enig gebrek van de gewonnen prijs, noch voor de niet-conformiteit van de naleving van de deelnemende handelaars. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van De Organisator beperkt tot maximum 500 euro per schadegeval en 1000 euro in totaal.

Druk-, spelling-, lay-out- of andere fouten, kunnen niet worden ingeroepen om de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van De Organisator in te roepen.

 

9. Onvoorzienbare omstandigheden

Elke situatie of vraag die zich voordoet of voor kan doen die niet uitdrukkelijk voorzien is in dit Reglement, wordt beslist door de Organisator.

 

10. Toepasbaar recht – Bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de Wedstrijd en dit Reglement. Alle geschillen met betrekking tot de Wedstrijd of dit Reglement vallen onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van de stad Kortrijk.

 

11. Vragen om informatie – klachten

Alle vragen voor informatie of klachten met betrekking tot de Wedstrijd mogen gericht worden aan hello@wearewisely.com.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.